دوست من
کسب در آمد از اینترنت و مدیریت موفق یک کسب و کار پایدار و سودمند فقط به سه عامل نیاز دارد. اگر این سه عامل را دارید یا میتوانید بدست بیاورید شما یک بیزنس من موفق و یک مدیر موفق کسب و کار هستید. عامل اول یک محصول یا خدمت با کیفیت و پر کاربرد که جامعه هدف تو نیاز اساسی به آن دارند و خودشان نیز به این نیاز واقفند.
عامل دوم بازدید سایت یا ترافیک و یا میزان عرضه و معرفی آن به بازار هدف
عامل سوم نحوه پیوند دادن ذهن مخاطب با محصول یا خدمت تو که همان نحوه معرفی آن در فضای عرضه شده و در اصطلاح بازاریابی مدرن تبلیغ نویسی محصول هست.
اگر این سه عامل در کسب و کار تو بخوبی تعریف شده و بصورت اصولی مدیریت میشود باید به شما بابت این کسب و کار موفق تبریک گفت.
عامل اول پایه و اساس هر کسب و کاربست و بدون وجود آن هر تلاشی به منظور مدیریت کسب و کار بدون معنی و آب در هاون کوبیدن است. بدون این عامل هر ادعایی باطل است و نباید انتظار کوچکترین نتیجه را داشت.
اما اگر ارائه کننده محصول یا خدمتی با کیفیت هستید ولی جامعه هدف شما از نیاز واقعی خود به محصول شما اطلاعی ندارند در این صورت دقیقا راه حل مشکل شما آموزش تبلیغ نویسی صحیح است که عامل سوم مدیریت کسب و کار است.
اما عامل دوم که میزان ترافیکی است که به سمت کانال ارائه محصول شما یا سایت شما یا بازار عرضه شما میشود به بودجه تبلیغاتی شما و در صورت نداشتن این بودجه به صبر و شکیبائی و تلاش شما برای شناخته شدن تان بستگی دارد.
عامل سوم دقیقا به نحوه ارتباط شما با مخاطبان بستگی دارد.
به زبان مشترکین که با مخاطبان ایجاد کرده اید.
به میزان نیازی که مخاطب به محصول شما دارد و این نیاز بخوبی در مخاطب احیا شده.
به میزان انگیزه مخاطب برای استفاده از محصول یا خدمت شما.
به میزان درگیری مخاطب با محصول شما.
به میزان اعتمادی که مخاطب نسبت به شما پیدا کرده.
و در یک جمله به نحوه تبلیغ نویسی موثر و صحیح و قاعده مند محصول شما.