تبلیغات ویدیوئی

فرمولهائی تست شده و عملی برای تبلیغات ویدیوئی

فصل 9 – در این فصل فرمولهائی تست شده و عملی برای تبلیغات ویدیوئی ، با استفاده از فرمولهای رایج  آغاز می شود.

قالب کلی متن فروش قالب ویدیوئی
با تبریک گرفتن توجه  مخاطب را جلب کنید.
یک مشکلی از مخاطب را شناسائی کنید و برای آن راه حل ارائه دهید.

القاء احساس کمبود و نیاز در مخاطب (برای متقاعد کردن آنها که به راه حل شما نیاز دارند)
مشکل را تشدید کنید.
راه حل خود را پیشنهاد دهید.

ویژگی ها و مزایای راه حل را شرح دهید
دعوت به اقدام عملی (CTA مبتنی بر میل)
اعتبار خود را با اثبات، نتایج، نمونه ها، و توصیفات نشان دهید.
راه حل خود را تضمین کنید.
دعوت به اقدام عملی دوم  (CTA مبتنی بر منطق و میل)
احساس کمبود و نیاز و اضطراب در مخاطب ایجاد کنید.
دعوت به اقدام عملی سوم (CTA مبتنی بر ترس و تمایل)

 

فرمولهای مستند جیم ادواردز برای تبلیغات ویدیوئی
قالبها

 

با یک بیانیه تکان دهنده موضوع را باز کنید
مشکلی از مخاطب را بیان کنید و بگوئید که چرا مشکل مهمی است.
مشکل را تشدید کنید.
مشکل را حتی بیشتر تشدید کنید.
راه حل خود را معرفی کنید.
اعتبار خود را ارئه کنید.
اعتبارهای ارائه شده را اثبات کنید تا مخاطبان را بیشتر متقاعد کنید.
ویژگی ها و مزایای کلیدی ره حل یا محصول خود را فهرست کنید.
توضیح دهید که چرا باید در حال حاضر اقدام کنند. (ایجاد حس فوریت و نیاز)
به اقدام عملی دعوت کنید و مزایا را تقویت کنید.

پيشنهاد:  فرمول نوشتن متن معرفی ویدیوئی محصول

نظرات