ارائه نمونه کار

فرمولهائی تست شده و عملی برای ارائه نمونه کار

فصل 11: فرمولهائی تست شده و عملی برای ارائه نمونه کار اگر فصل های قبلی را بخوانید متوجه می شوید که بسیاری از فرمول ها از توصیفاتی استفاده می کنند تا چیزی را برای خوانندگان  تحمیل کنند. اگر از یکی از آن فرمول هایی استفاده می کنید که نیاز به گواهی نامه دارند، این فرمولهای تست […]